1. Disposicions generals:

L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per Jecom Disseny en qualitat de responsable del tractament. Jecom Disseny és la titular d'aquest lloc web, està domiciliada al C. Bonaventura Armengol, 10 Ed. Montclar · Bloc 1 · Despatx 166 AD500 Andorra la Vella, inscrita al Registre de Societats del Principat d'Andorra amb número de registre tributari F-227277-B. Jecom Disseny l’informa que per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, vostè pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades d'acord amb la lletra b) de l'apartat 2 d'aquesta política de privadesa.

El contacte i la contractació electrònica de productes i serveis oferts a través d'aquest lloc web per Jecom Disseny només es pot dur a terme per persones majors de 18 anys, no menors d'aquesta edat. De conformitat amb això, si vostè subministra les seves dades personals a través d'aquesta web, ho fa sota la premissa que és major de 18 anys. En cas que Jecom Disseny comprovi que, contravenint la norma esmentada, les dades personals han estat subministrades per un menor de 18 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata.

No s'han de facilitar, a través d'aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de l'interessat. No obstant això, en cas que això fos imprescindible per dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de les dades personals, la persona que ho faci assumeix la responsabilitat d'informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l'article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD ") en les condicions establertes en l'esmentat precepte.

En cas que, per a poder efectuar degudament una sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a Jecom Disseny que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament dels mateixos. En aquest cas, vostè ha d'acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l'aportació d'un document oficial, a mode d'exemple, una còpia escanejada del llibre de família.

2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant l'Agència de Protecció de Dades del Principat d'Andorra:

En compliment del que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat a Jecom Disseny passarà a formar part d'un fitxer titularitat de Jecom Disseny degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades del Principat d'Andorra.

Aquest lloc web s'opera des del Principat d'Andorra, i els seus termes d'ús es regeixen per les lleis del Principat d'Andorra. Les parts se sotmeten a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans, que han de resoldre d'acord amb el dret vigent al Principat d'Andorra.

3. Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea, i delegat de protecció de dades:

a) Responsable del tractament:

La responsable del tractament és Jecom Disseny, les dades d’identificació i de contacte es detallen en l'apartat 1 d'aquesta política de privadesa.

b) Delegat de Protecció de Dades:

El nostre delegat de protecció de dades és Jecom Disseny, a qui pot contactar mitjançant el número de telèfon +376 806 180 i l'adreça de correu electrònic jecom@jecomdisseny.ad.

4. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

Jecom Disseny podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

a) Mitjançant el formulari de contacte que Jecom Disseny posa a la seva disposició en aquest lloc web per tu per realitzar sol·licituds d'informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits i / o procediments necessaris per donar curs a aquesta sol·licitud. La base jurídica d'aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al costat de la frase "He llegit i accepto la política de privadesa" que apareix en el formulari que Jecom Disseny posa a la seva disposició a aquest lloc web. El subministrament de les seves dades personals a través d'aquest formulari és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar les dades personals, no podria donar-se curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Aquest consentiment es pot revocar quan vostè ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

Jecom Disseny conservarà les seves dades personals fins que finalitzi la gestió de la seva sol·licitud d'informació, consulta o reclamació. En cas que hi hagi una legislació que obligui a Jecom Disseny a conservar les seves dades personals en relació amb aquesta sol·licitud per més temps, o Jecom Disseny consideri que hagi de fer-ho per exemple per atendre eventuals reclamacions de la seva part, Jecom Disseny conservarà les seves dades personals durant dit període addicional. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimits.

b) A través dels mecanismes que Jecom Disseny posa a la seva disposició en aquest lloc web per a la reserva i/o compravenda en línia dels seus productes i/o serveis, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar els procediments de reserva, compra, enviament, lliurament i pagament relacionats amb la reserva i / o compravenda realitzada. La base jurídica d'aquest tractament de les seves dades personals és el corresponent contracte, a través del qual vostè adquireix els productes i/o serveis. El subministrament de les seves dades personals per a aquesta finalitat és voluntari, si bé, en cas de no facilitar les dades personals, no es podrà adquirir el corresponent producte o servei a través d'aquest lloc web.

Jecom Disseny conservarà les seves dades personals fins a la finalització dels procediments de reserva, compra, enviament, lliurament i pagament relacionats amb la reserva i/o compravenda realitzada. Posteriorment, les dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del contracte formalitzat, de conformitat amb la legislació aplicable.

c) A través de l'apartat "Registra't" que Jecom Disseny posa a la seva disposició en aquest lloc web, vostè podrà registrar-se i per tant crear un compte personal la qual li evitarà haver de facilitar les seves dades personals cada vegada que realitza una reserva i / o compravenda i per tu consultar i gestionar les seves reserves i/o compravendes més fàcilment. La base jurídica d'aquest tractament de les seves dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al costat de la frase "He llegit i accepto la política de privadesa" que apareix a l'apartat "Registra't" que Jecom Disseny posa a la seva disposició en aquest lloc web.

Jecom Disseny conservarà les seves dades durant la prestació d'aquest servei.

Si les seves dades personals s'utilitzen per a diverses finalitats que obliguin a Jecom Disseny a conservar-los durant terminis diferents, Jecom Disseny aplicarà el termini de conservació més llarg d'entre ells.

5. Altres destinataris, inclosos prestadors de serveis:

En cas que, per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a les següents categories de destinataris:

d) Proveïdors de serveis de Jecom Disseny que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d'aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi Jecom Disseny.

e) Tercers que no tenen relació amb Jecom Disseny, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per: (1) complir qualsevol llei, regulació, procés legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; i/o (3) detectar, prevenir o abordar d'una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;

f) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

g) Entitats financeres a través de les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.

6. Drets en relació amb les seves dades de caràcter personal:

En compliment de la LCPD, i els seus reglaments de desenvolupament, Jecom Disseny li informa que per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa, vostè haurà d'enviar una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic jecom@jecomdisseny.ad, a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat.

D'altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè es troba a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si Jecom Disseny està tractant dades personals que li concerneixin, o no, a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides. En les condicions previstes en el RGPD, els interessats podran sol·licitar també la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat, en el cas Jecom Disseny únicament els conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades personals. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits Jecom Disseny deixarà de tractar les dades personals o, si s'escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats poden exercir mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic jecom@jecomdisseny.ad, a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant de qualsevol autoritat de control de l'àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l'assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

7. Seguretat:

Jecom Disseny li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

8. Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

Darrera actualització: 23/07/2024